DETLEF BILLIG COLLECTION
No. 10003. Myasishchyev M-55 Geofizika (RA-55204 c/n 80909)
Photographed at MAKS, Zhukovsky, Moscow, Russia, August 19, 2009, by Detlef Billig

Myasishchyev M-55 Geofizika

Geofizika = Geophysica


Created September 30, 2010